Lietošanas noteikumi

Pirms uzsākt tīmekļa lapas un Interneta veikala www.taurenaefekts.lv lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Lietošanas noteikumiem.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie Lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka (1) tīmekļa lapas un Interneta veikala www.taurenaefekts.lv (turpmāk – taurenaefekts.lv) lietošanas kārtību un (2) tiesiskās attiecības starp Apmeklētāju un Uzturētāju.

1.2. Biedrība “Taureņa efekts”, vienotais reģistrācijas numurs 40008197815, juridiskā adrese: Rīga, Citadeles iela 1a, LV1010, Latvija, tālr. numurs: 29442282 (turpmāk – Uzturētājs), nodrošina taurenaefekts.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.3. Apmeklētājs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziskā persona, kura ziedo vai iepērkas taurenaefekts.lv vai izmanto citus taurenaefekts.lv pakalpojumus, vai juridiskā persona. Šie Noteikumi ir saistoši katram Apmeklētājam neatkarīgi no tā, vai Apmeklētājs izveido savu lietotāja kontu tīmekļa vietnē.

1.4. Tiesības ziedot vai iepirkties taurenaefekts.lv ir rīcībspējīgām fiziskām personām, t.i. personām, kuras ir sasniegušas pilngadību, un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa, kā arī likumiski reģistrētām juridiskajām personām.

1.5. Ja Apmeklētājs ziedo, pasūta un pērk Interneta veikalā taurenaefekts.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, un izmanto citus taurenaefekts.lv pakalpojumus, ir uzskatāms, ka Apmeklētājs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.5.1. Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Uzturētāju un Apmeklētāju, kas ziedo, izdara pasūtījumu un veic pirkumu taurenaefekts.lv. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Apmeklētājs ir veicis ziedojumu vai pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Uzturētāja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt persona, kurai tie ir adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtījuma apmaksai un preces nodošanai. Līgums attiecas uz visiem ziedojumiem, pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Interneta veikalā taurenaefekts.lv.

1.5.2. Uzturētājs neglabā noslēgtos Līgumus par taurenaefekts.lv ziedojumiem, iegādātām precēm un pakalpojumiem, tie ir pieejami Apmeklētājam katru reizi pirms pirkuma veikšanas.

1.6. Uzturētājs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot taurenaefekts.lv sadaļā “Lietošanas noteikumi”. Apmeklētājam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas ir spēkā preču un pakalpojumu pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma veikšanas Apmeklētājam ir pienākums iepazīties ar taurenaefekts.lv Noteikumiem, turklāt Apmeklētājam ir iespēja saglabāt tos pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

1.7. Apmeklētājs nav tiesīgs izmantot Interneta veikala taurenaefekts.lv pakalpojumus, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem.

1.8. Ja Apmeklētājs neievēro Noteikumus, Uzturētājam ir tiesības atcelt vai ierobežot Apmeklētāja piekļuvi taurenaefekts.lv.

1.9. Uzturētājam, ievietojot taurenaefekts.lv attiecīgu paziņojumu vai bez brīdinājuma, ir tiesības uz laiku ierobežot piekļuvi taurenaefekts.lv vai pavisam pārtraukt Interneta vietnes taurenaefekts.lv darbību.

PREČU RAKSTUROJUMS UN CENAS

2.1. Visas cenas taurenaefekts.lv norādītas Eiro.

2.2. Uzturētājs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu, cenas, noteikt precēm un pakalpojumiem speciālo cenu. Preces un pakalpojumi tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preces un pakalpojumu pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču atlikumiem ir informatīvs raksturs, to atjaunošana notiek periodiski.

2.3. Uzturētājs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču specifikācijas. Preču raksturojumos tiek izmantota ražotāju sniegtā informācija un attēli.

2.4. taurenaefekts.lv attēlos redzamās preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem var atšķirties no faktiskajām preču īpašībām. Attēliem ir informatīvs raksturs.

PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Lai ziedotu vai iegādātos preces Interneta veikalā taurenaefekts.lv, jāveic šādi soļi:

3.1.1. izvēlēties ziedojuma veidu, preci (vai preces), pievienojot to „Iepirkumu grozam”,

3.1.2. pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Iepirkumu grozā”, nospiest „Noformēt pasūtījumu”;

3.1.3. pēc visu nepieciešamo datu lauku aizpildīšanas, nospiest „Turpināt pasūtījuma apmaksu”. Pirkuma maksa pilnā apmērā veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu.

3.2. Ziedojuma vai pirkuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem norēķināšanas veidiem, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu:

3.2.1. ar internetbankas palīdzību – Paysera pakalpojums;

3.2.2. ar Maestro, Visa un/vai MasterCard norēķinu karti;

3.2.3. ar SMS – Paysera pakalpojums

3.3. Uzturētājam ir tiesības atteikt saņemt ziedojumu vai pārdot taurenaefekts.lv pasūtītās preces, informējot par to Apmeklētāju, ja:

3.3.1. prece nav pieejama Uzturētāja noliktavā vispār, vai nav pieejama daudzumā, saskaņā ar pasūtījumu;

3.3.2. preces cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par preci, sakarā ar tehnisko kļūdu sistēmā.

3.3.3. Apmeklētājs nav iepazinies ar taurenaefekts.lv Noteikumiem.

3.5. Ar Paysera starpniecību veikto maksājumu saņemšanu nodrošina uzņēmums “Paysera Latvia” ir trešā persona, kura nav Līguma puse, kas noslēgts starp Apmeklētāju un Uzturētāju. Par Apmeklētāju datu apstrādi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, un datu drošību ir atbildīgs Organizācija “Taureņa Efekts” un/vai attiecīgā iestāde, kura tiesīga sniegt bezskaidras naudas maksājumu veikšanas pakalpojumus.

3.6. Pasūtījums ir apmaksājams nekavējoties. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums.

3.7. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Apmeklētājam un Uzturētājam brīdī, kad Apmeklētājs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Uzturētāja tā apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie ir adresēti, var tiem piekļūt.

3.8. Apmeklētājam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Apmeklētājs informē Uzturētāju, izmantojot klientu servisa e-pasta adresi: shop@taurenaefekts.lv. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu Apmeklētājs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

PREČU PIEGĀDE (SAŅEMŠANA)

4.1. Interneta veikalā taurenaefekts.lv pasūtītās preces Apmeklētājs saņem taurenaefekts.lv norādītajā preču izsniegšanas vietā vai, atsevišķi norādot, ar kurjerpasta starpniecību.

4.2. Preces saņemšana ir iespējama tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts.

4.3. Pirms preces saņemšanas, Apmeklētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, vai vadītāja apliecība, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Preces tiek izsniegtas tikai tam Apmeklētājam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja Apmeklētājs neuzrāda pasūtījuma numuru vai pasūtījuma apstiprinājumu, vai personu apliecinošu dokumentu, Uzturētājam ir tiesības neizsniegt preces.

4.4. Apmeklētājs preci var saņem 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādāk. Preces saņemšanas termiņu skaita no dienas, kad uz Apmeklētāja e-pasta adresi nosūtīts paziņojums par preces saņemšanu, vai no dienas, kad šāds paziņojums nosūtīts ar SMS.

4.5. Ja Apmeklētājs nesaņem preci 4.4. punktā noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Apmeklētājs ir pārkāpis Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Uzturētājam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma un prasīt Apmeklētājam atlīdzināt Uzturētājam papildu izdevumus, kas radušies Uzturētājam saistībā ar preci (piemēram: ar preces glabāšanu saistītos izdevumus utt.). Uzturētājs atmaksā Apmeklētājam par preci samaksāto naudas summu, ieturot Uzturētājam radušos papildu izdevumus.

4.6. Preces nodošana Apmeklētājam notiek saskaņā ar piegādes lapu un pavadzīmi, kuru paraksta Apmeklētājs un Uzturētāja pārstāvis. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces saņemšanu un minēto dokumentu parakstīšanu. Par pasūtījuma izpildi Uzturētājs informē Apmeklētāju, nosūtot paziņojumu, izmatojot Apmeklētāja e-pasta adresi, vai nosūta SMS.

ATCELŠANA UN IZMAIŅAS PASŪTĪJUMĀ

5.1. Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu izmaiņas pasūtījumā, Apmeklētājam ir jāsazinās ar klientu servisu, izmantojot e-pastu: shop@taurenaefekts.lv

ATTEIKUMA TIESĪBAS

6.1. Apmeklētājs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atteikties no Interneta veikalā taurenaefekts.lv iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Uzturētājam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita (1) no dienas, kad Apmeklētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Apmeklētājs, ir ieguvusi preci valdījumā; (2) no līguma noslēgšanas dienas, ja tiek sniegts pakalpojums.

6.2. Apmeklētājam ir jāinformē Uzturētāju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, izmantojot:

6.2.1. iesniedzot iesniegumu par atteikumu;

6.2.2. jebkādu citu nepārprotamu paziņojumu par lēmumu atteikties no Līguma;

6.3. Paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu Apmeklētājs norāda šādu informāciju:

6.3.1. pasūtījuma veikšanas datumu;

6.3.2. datumu, kad prece tika iegūta valdījumā;

6.3.3. Apmeklētāja vārdu un uzvārdu;

6.3.4. precīzu preces nosaukumu.

6.4. Apmeklētājs nodod preci atpakaļ Uzturētājam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Uzturētājam paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nodota atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.

6.5. Uzturētājs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Apmeklētāja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Apmeklētājam viņa samaksāto naudas summu. Uzturētājs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Apmeklētājs, izņemot gadījumus, kad Apmeklētājs un Uzturētājs ir vienojušies citādi.

6.6. Uzturētājs ir tiesīgs aizturēt Apmeklētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Uzturētājs ir saņēmis preci vai Apmeklētājs iesniedzis Uzturētājam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.

6.7. Ja Apmeklētājs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Uzturētāja piedāvātais lētākais standarta piegādes veids, Uzturētājam nav pienākuma atmaksāt Apmeklētājam piegādes papildu izdevumus.

6.8. Apmeklētāja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Apmeklētājs.

6.9. Apmeklētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Apmeklētājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tajā skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašību vai darbības noskaidrošanai.

6.10. Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, Apmeklētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes tirdzniecības vietā). Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām sākotnējo izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u.c.) un nelietotām. Ja prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai preces iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad nav iespējams atvērt iepakojumu, to nesabojājot), vai prece ir bojāta, Uzturētājam ir tiesības samazināt preces vērtību proporcionāli preces nolietojumam vai nepieņemt preci. Proporcionālo summu aprēķina, pamatojoties uz pirkuma maksu, ko Apmeklētājs ir samaksājis par preci. Par preces vērtības samazināšanu Uzturētājs informē Apmeklētāju, nosūtot paziņojumu uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.

6.11. Apmeklētājs preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kopā ar preces pavaddokumentiem – garantijas talonu (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.

6.12. Atteikuma tiesības nepiemēro:

6.12.1. tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc Apmeklētāja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas;

6.12.2. tādu preču piegādei, kuras var ātri sabojāties vai kurām drīz beidzas derīguma termiņš;

6.12.3. tādu aizzīmogotu preču piegādei, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas;

6.12.4. tādu preču piegādei, kas pēc piegādes sava veida dēļ ir neatgriezeniski sajaukušās ar citām lietām;

6.12.5. tādu preču piegādei vai pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, ko Uzturētājs nevar kontrolēt un kas var rasties atteikuma termiņā;

6.12.6. pakalpojumu līgumiem pēc tam, kad pakalpojums ir sniegts pilnībā, ja izpilde ir sākusies ar Apmeklētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un ar apliecinājumu, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības, tiklīdz Uzturētājs būs Līgumu izpildījis pilnībā;

6.12.7. citos gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

GARANTIJA

7.1. Interneta veikalā taurenaefekts.lv piedāvātajām precēm, ja tas norādīts preces pavaddokumentos, tiek nodrošināta ražotāja garantija. Garantijas termiņš ir vismaz 2 (divi) gadi, taču ražotājs var noteikt arī īsāku vai garāku garantijas termiņu.

7.2. Ražotāja garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts:

7.2.1. pirkumu apliecinoša dokumenta oriģināls. Maksājuma uzdevums un bankas izdruka par maksājuma izpildi netiek uzskatīti par pirkumu apliecinošiem dokumentiem;

7.2.2. aizpildīts garantijas talons (grāmatiņa vai kvītis).

7.3. Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Apmeklētājam nepieciešams nogādāt preci:

7.3.1. uz garantijas talonā noradīto servisa centru, vai

7.3.2. biedrības “Taureņa efekts” birojā Rīgā, Citadeles ielā 1a.

7.4. Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu, sedz Apmeklētājs.

7.5. Garantija ir saistoša tās devējam (ražotājam) atbilstoši garantijas dokumenta nosacījumiem.

7.6. Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem, barošanas elementiem un precēm ar ierobežotu resursu.

7.7. Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Apmeklētāja vainas dēļ.

PRETENZIJAS PAR LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠO PRECI VAI PAKALPOJUMU

8.1. Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas, ja Apmeklētājs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, Apmeklētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Uzturētājam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Apmeklētājs iesniedz prasījuma pieteikumu Uzturētājam 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem. Kārtību, kādā piesakāms un izskatāms prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, regulē 01.08.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.631 (turpmāk – Noteikumi Nr.631) http://likumi.lv/doc.php?id=141276

8.2. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājas pirmo 6 (sešu) mēnešu laikā no preces iegādes brīža, Apmeklētājs var izvirzīt Uzturētājam vienu no sekojošām prasībām:

8.2.1. bez atlīdzības novērst preces neatbilstību vai atlīdzināt preces neatbilstības novēršanas izdevumus;

8.2.2. apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

8.2.3. atcelt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu.

8.3. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājas pēc 6 (sešiem) mēnešiem, Apmeklētājs var izvirzīt Uzturētājam vienu no sekojošām prasībām:

8.3.1. bez atlīdzības novērst preces neatbilstību vai atlīdzināt preces neatbilstības novēršanas izdevumus;

8.3.2. apmainīt preci pret līguma noteikumiem atbilstošu tādu pašu vai līdzvērtīgu preci.

8.4. Apmeklētāja tiesības pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojumu neatbilstību līguma noteikumiem, kā noteikts punktā 8.1., 8.2. un 8.3., attiecas uz visiem pirkumiem.

8.5. Apmeklētājs piesaka prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai pakalpojumu, ievērojot Noteikumos Nr.631 http://likumi.lv/doc.php?id=141276 ietvertās prasības un kārtību. Apmeklētājs aizpilda prasījuma pieteikuma iesniegumu un iesniedz to Uzturētājam. Kopā ar Prasījuma pieteikumu, Apmeklētājs iesniedz pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju.

8.6. Uzturētājs nav atbildīgs par jebkādiem preces defektiem, kas radušies preču nolietojuma, apzinātu bojājumu, nolaidības, neatbilstošu darba apstākļu, lietošanas instrukciju neievērošanas, nepareizas lietošanas, pārveidošanas rezultātā vai remonta rezultātā, ja Apmeklētājs patstāvīgi veic remontu bez Uzturētāja ziņas.

8.7. Gadījumos, kad prece Apmeklētājam neder pēc izmēra, krāsas, formas vai citu tamlīdzīgu iemeslu dēļ, bet tā ir līguma noteikumiem atbilstoša, Apmeklētājs nevar pieprasīt preci apmainīt pret citu preci. Tāpat kā preces apmaiņu, Apmeklētājs nevar pieprasīt naudas atmaksāšanu, ja prece ir bez defektiem un bojājumiem, bet vienkārši nepatīk vai nav vajadzīga.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

9.1. Apmeklētāju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Apmeklētāju personas datus, Uzturētājs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Vairāk par Personas datu apstrādi – taurenaefekts.lv sadaļā “Privātuma politika”.

SĪKDATNES (cookies)

10.1. taurenaefekts.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina Interneta veikala taurenaefekts.lv plašākas izmantošanas iespējas. Vairāk par sīkdatnēm – taurenaefekts.lv sadaļā “Privātuma politika”.

AUTORTIESĪBAS ©

11.1. taurenaefekts.lv ir Uzturētāja un Uzturētāja sadarbības partneru īpašums un tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

11.2. taurenaefekts.lv satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura ielādi un glabāšanu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un izdrukāšanu vienīgi personīgai (nekomerciālai) lietošanai.

11.3. taurenaefekts.lv saturu ir atļauts citēt, saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču aizliegts reproducēt, publicēt vai izplātīt taurenaefekts.lv ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.

11.4. taurenaefekts.lv autortiesību pārkāpšanas gadījumā, Apmeklētājs var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

SAITES

12.1. Apmeklētāju ērtībai un informētībai taurenaefekts.lv var būt norādītas saites uz trešo personu tīmekļa lapām. Šīs saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Uzturētājs neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas, pat ja informācija ir pieejama ar taurenaefekts.lv izvietotas saites starpniecību. Trešās personas pašas atbild par nepieciešamās informācijas publicēšanu savās lapās, un Uzturētājs neatbild par jebkādu nepietiekamu, nepareizu vai nepatiesu informāciju.

12.2. Apmeklējot trešo personu tīmekļa lapas, Apmeklētājiem ir jāiepazīstas ar šo lapu lietošanas noteikumiem un privātuma politiku.

ATBILDĪBA

13.1. Uzturētājs neuzņemas atbilstību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties taurenaefekts.lv norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka taurenaefekts.lv piedāvātais pakalpojums vai prece, tīmekļa vietne vai interneta veikals taurenaefekts.lv jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai taurenaefekts.lv darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

13.2. Uzturētājs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Apmeklētājs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku.

13.3. Uzturētājs nav atbildīgs par Interneta veikala taurenaefekts.lv bildēs un attēlos utt. redzamo preču krāsu, lielumu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.

13.4. Apmeklētājs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikala taurenaefekts.lv veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).

13.5. Uzturētājs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Uzturētāja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.

CITI NOTEIKUMI

14.1. Informācijas apmaiņa. Uzturētājs sazinās ar Apmeklētāju, izmantojot Apmeklētāja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Apmeklētājs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti taurenaefekts.lv sadaļā “Kontakti”.

14.2. Tīmekļa lapas un Interneta veikalu taurenaefekts.lv darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Attiecības, kas izriet no darījumiem ar Apmeklētājiem, kad Apmeklētājs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi normatīvie akti par patērētāju tiesību aizsardzību.

14.3. Visas radušās domstarpības pēc iespējas tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

SMS MAKSĀJUMI

15.1. Projekta mērķis ir piesaistīt ziedotājus, kas būtu gatavi regulāri noteiktā laika posmā (katras 30 dienas) ziedot ziedotāja izvēlētu summu (minimums 1,00 EUR) aktuālam mērķim, kas tiek norādīts Projekta vietnē.

15.2. SMS maksājumi (līdzās banku maksājumiem) nodrošinās iespēju ziedotājiem izdarīt ziedojumu, tai skaitā veikt ziedojumus kā automātiskos (regulāros) maksājumus katras 30 dienas.

15.3. SMS Ziedojumi iespējami, nosūtot SMS ar tekstu TEVM, LDVM vai LTVM uz numuru 1800, piemēram, “TEVM”. Maksas lielumu izvēlas ziedotājs, iespējams 1, 2, 3, 5, 10, Maksa ietver PVN. Veiksmīga ziedojuma gadijumā, saņemsiet SMS ar atbildes tekstu: “Paldies! Jusu ziedojums x EUR ir sanemts taurenaefekts.lv projektam”.

15.4. Lai atteiktos no abonēšanas maksājuma ir nepieciešams sūtīt ziņu STOP [Atslēgas vārds aktīvajam pakalpojumam] uz 1800, piemēram, STOP TEVM uz 1800.
Precīzu atteikšanās komanda pieejama katrā ziedojuma SMS, tāpat uzsākot abonēšanas pakalpojumu.